3355

Từ vựng thông dụng

Chiếm khoảng 95% các văn bản viết và các tình huống giao tiếp thông dụng