Giới thiệu về Hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên online

Hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên online là một phần mềm mới, chuyên biệt của Đảng. Đây là bước phát triển tất yếu trong công cuộc hiện đại hóa đất nước nói chung cũng như tổ chức Đảng nói riêng. Với sức mạnh công nghệ, Đảng tiết kiệm được sức người, sức của và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đảng viên.

Phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên có hai hệ thống “online” và “offline”. Phiên bản online có nhiều tính năng hơn so với phiên bản offline nên chắc chắn sẽ được phổ biến trong tương lai.

Gần đây các cấp ủy đảng Thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên online nhưng do phần mềm mới nên không tránh khỏi còn nhiều vướng mắc.

Quý độc giả có thể tham khảo thêm tại đây để biết cách đăng nhập cũng như hiểu rõ hơn về chức năng của hệ thống điều hành tác nghiệp đảng viên.

Để truy cập vào hệ thống điều hành tác nghiệp đảng viên online cần truy cập:

https://dhtndangvien.hanhchinhcong.net

Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu do quận/huyện ủy cấp

Giao diện trang chủ của phần mềm

Sau khi đăng nhập vào màn hình chính của phần mềm, quý độc giả quan sát ở phía trên cùng có 02 mục và có thể thao tác tùy vào mục đích như sau:

Mục “Dữ liệu đảng viên” gồm:

          – Quản lý hồ sơ đảng viên

          – Bổ sung hồ sơ đảng viên

          – Quản lý đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng

          – Quản lý phiếu đảng viên từ trần

Mục “Nghiệp vụ TCĐ, ĐV” gồm:

          – Quản lý tổ chức đảng

                     + Thành lập mới tổ chức đảng

                     + Chia tách tổ chức đảng

                     + Sáp nhập/ Chuyển giao tổ chức đảng

                     + Giải thể/ Giải tán tổ chức đảng

          – Quy trình công nhận và kết nạp đảng viên chính thức

                     + Xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên

                     + Cảm tình đảng

                               > Danh sách đề nghị cảm tình đảng

                               > Danh sách gửi cấp trên

                     + Kết nạp đảng viên

                               > Lập danh sách đề nghị kết nạp

                               > Danh sách gửi cấp trên

                               > Hồ sơ đã duyệt

                     + Công nhận đảng viên chính thức

                               > Lập danh sách cử đi học lớp đảng viên mới

                               > Danh sách cử đi học gửi cấp trên

                               > Lập danh sách đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

                               > Danh sách gửi cấp trên

                               > Hồ sơ đã duyệt

                     + Quản lý xóa tên, cho ra khỏi Đảng

                               > Xử lý kết nạp sai quy định cấp huyện

                               > Xóa tên đảng viên, cho ra khỏi đảng

          – Quản lý cấp phát thẻ đảng viên

                     + Lập danh sách đề nghị cấp thẻ đảng

                     + Danh sách đề nghị gửi cấp trên

                     + Theo dõi việc cấp thẻ Đảng

                     + Trả thẻ đảng viên

          – Quản lý chuyển sinh hoạt đảng

                     + Chuyển sinh hoạt đảng

                               > Lập/Đăng ký danh sách đảng viên chuyển đi

                               > Danh sách chuyển sinh hoạt tạm thời

                               > Danh sách chuyển sinh hoạt đảng chính thức

                     + Tiếp nhận sinh hoạt đảng

                               > Danh sách đảng viên chờ tiếp nhận

                               > Danh sách đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời

                               > Danh sách đảng viên sinh hoạt đảng chính thức

          – Quản lý huy hiệu đảng

                     + Lập danh sách đề nghị trao huy hiệu đảng

                     + Danh sách gửi cấp trên

          – Báo cáo thống kê

          – Quản lý con dấu

Do phần mềm mới có thể tồn tại sai sót, nếu gặp tình huống này quý độc giả nên thông báo ngay cho cấp ủy có thẩm quyền.